Categories:

สัมภาษณ์: รู้เรื่องยาง EP3 โดยการยางแห่งประเทศไทย (14 ก.ย.2565)

รู้การยาง  EP 3: ตอนหมอนและที่นอนยางพารา

Description: มาดูกันว่าที่โรงงานของไทยแห่งนี้เค้าเพิ่มมูลค่าน้ำยางพารากันอย่างไร

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *