ประวัติความเป็นมา

บริษัท ลาเท็กซ์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน15,000,000 บาท และได้รับบัตรส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

บริษัท ลาเท็กซ์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ซึ่งได้เล็งเห็นถึงคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของยางพาราที่เป็นพืชเศษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และสามารถนำมาแปรรูปเพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ นอกเหนือการส่งออกในรูปวัตถุดิบ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทำให้มีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องนอนติดเตียง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับและติดเชื้อโรค การใช้ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติช่วยลดโอกาสการเกิดแผลกดทับและติดเชื้อโรคได้

ผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนที่ใช้อยู่ในสถานพยาบาลและตามครัวเรือนยังเป็นจากวัสดุสังเคราะห์เป็นหลัก มีการจำหน่ายในท้องตลาดมากกว่า การมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติถือเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคได้เลือกใช้อีกทางหนึ่ง

วิสัยทัศน์
(VISION STATEMENT)

“ต้องการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหมอนยางพาราจากธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักแผ่หลายในเอเชีย”

นโยบายคุณภาพ
(QUALITY POLICY)

“มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการผลิตหมอน ที่นอนและผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

พันธกิจ
(MISSION STATEMENT)

“เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงในราคาที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า”

บริษัท ลาเท็กซ์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายหลัก 3 ด้านพร้อมกันคือ นโยบายคุณภาพ นโยบายสิ่งแวดล้อมและนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001: 2015) มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001: 2015) และมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001: 2018) ตามลำดับ

นโยบายสิ่งแวดล้อม
(ENVIRONMENTAL POLICY)

“มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ความตระหนักต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานและช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์”

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OCCUPATION HEALTH & SAFETY POLICY)

“เราตระหนักว่าระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นสิ่งสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ การดำเนินงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่น”

ความสำเร็จของเรา

ปี 2561 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งทอ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (OEKO-TEX) ประเภท Class 1 ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้ได้แม้กระทั่งเด็กแรกเกิดได้โดยไม่มีสารอันตรายตกค้าง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง

ปี 2562 บริษัทฯได้การรับรองระบบมาตรฐานสากลในการบริหารงานด้านคุณภาพ (ISO9001:2015) และระบบมาตรฐานสากลในการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และในปีเดียวกันนี้บริษัทฯยังได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จากกระทรวงแรงงาน

ปี 2563 บริษัทฯได้ยกระดับแรงงานในสถานประกอบการ โดยได้รับการรับรองมาตราฐานแรงงานไทย (มรท.8001) จากกระทรวงแรงงาน การได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ TMARK ที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและการันตีสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทย โดยเป็น “Trusted Quality” ที่การันตีคุณภาพสินค้าไทยที่ทั่วโลกไว้วางใจ และในปลายปี 2563 นี้เรายังได้การรับรองระบบมาตรฐานสากลในการบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018) อีกด้วย

ปี 2564 บริษัทฯได้ยกระดับองค์กรไปอีกขึ้นหนึ่งโดยได้รับรางวัล CSR-DIW Award ในด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและในปลายปี 2564 บริษัทฯได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์จาก Iconic Awards 2022 ประเทศเยอรมัน

แผนงานในอนาคต

ปี 2565 หลังจากสถานการณ์โรคระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯพร้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพาราของไทยที่ผลิตจากเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (Radio frequency) จากประเทศอิตาลีในกระบวนการอบสุกสู่ประเทศต่างๆทั้งในเอเชีย ยุโรป แอฟริกาและอเมริกา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆในประเทศ ผลิตภัณฑ์ของเราจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ซึ่งเป็นผลให้ปริมาณขยะบนโลกลดลงและลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการกำจัดขยะลงอีกทางหนึ่งด้วย

พื้นที่ในการผลิต

ขนาดอาคารที่ใช้ในการผลิตมีทั้งหมด 2,450 ตร.ม. โดยแบ่งเป็น

  • ส่วนผลิต 1,350 ตร.ม.
  • ส่วนคลังสินค้า 900 ตร.ม.
  • ส่วนสำนักงาน 200 ตร.ม.

กำลังการผลิต

  • หมอนยางพารา 500,000 ใบต่อปี
  • ที่นอนยางพารา 10,000 หลังต่อปี

การเลือกใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย

เครื่องฉีดฟองยาง นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้การทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสามารถกำหนดความนิ่มหรือแข็งของผลิตภัณฑ์ได้ตามต้องการ

เครื่องอบสุกและเครื่องอบแห้ง นำเข้าจากประเทศอิตาลี เราเป็นโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราแห่งเดียวที่นำเทคโนโลยีชั้นสูงในกระบวนการอบสุกและการอบแห้งด้วยคลื่นวิทยุ (radio frequency: RF) มาใช้ ซึ่งทำการควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำให้การทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ โดยการใช้คลื่นวิทยุนี้คลื่นวิทยุจะไปทำให้โมเลกุลของน้ำได้รับความร้อนโดยตรงและระเหยออกจากแม่พิมพ์ เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ของเราสุกและแห้งพร้อมกันอย่างทั่วถึงทั่วทั้งชิ้นงานและใช้เวลาในการอบลดลงกว่าการอบด้วยไอน้ำ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานลงมากกว่า 30%

งานแสดงสินค้า

พื่อเป็นที่รู้จักในตลาดในฐานะผู้ผลิตหมอนและที่นอนยางพารารายใหม่ บริษัท ลาเท็กซ์เอเชีย (ประเทศไทย)จำกัดได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

งานแสดงสินค้าที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ปี 2560-2562

งานแสดงสินค้า CBME ที่ศูนย์แสดงสินค้า Shanghai World Expo Exhibition and Convention Centerเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 25-27 ก.ค.2562

การดูแลสิ่งแวดล้อม

ตลอดเวลาที่ผ่านมา นอกจากความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดแล้วทางบริษัทฯ ยังตระหนักถึงหลักการดำเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาเราได้รณรงค์การคัดแยกขยะและการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสมบูรณ์เพื่อนำทรัพยากรน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตภายใต้มาตราฐานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001: 2015) นอกจากนี้เรายังตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่จะช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้เราจึงส่งเสริมให้ความรู้และฝึกหัดบุคคลากรของเราให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คงอยู่ต่อไป

Total Views: 329 ,