เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ลาเท็กซ์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน15,000,000 บาท และได้รับบัตรส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

บริษัท ลาเท็กซ์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ซึ่งได้เล็งเห็นถึงคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของยางพาราที่เป็นพืชเศษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และสามารถนำมาแปรรูปเพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ นอกเหนือการส่งออกในรูปวัตถุดิบ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทำให้มีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องนอนติดเตียง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับและติดเชื้อโรค การใช้ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติช่วยลดโอกาสการเกิดแผลกดทับและติดเชื้อโรคได้

ผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนที่ใช้อยู่ในสถานพยาบาลและตามครัวเรือนยังเป็นจากวัสดุสังเคราะห์เป็นหลัก มีการจำหน่ายในท้องตลาดมากกว่า การมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติถือเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคได้เลือกใช้อีกทางหนึ่ง

วิสัยทัศน์ (VISION STATEMENT)
“ต้องการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหมอนยางพาราจากธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักแผ่หลายในประเทศไทย”

พันธกิจ (MISSION STATEMENT)
“เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงในราคาที่สามารถแข่งขันได้
เพื่อสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า”

บริษัท ลาเท็กซ์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายหลัก 2 ด้านพร้อมกันคือ นโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001: 2015) และมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001: 2015) ตามลำดับ

นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY)
“บริษัท ลาเท็กซ์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการผลิตหมอน
ที่นอนและผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

นโยบายสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL POLICY)
“บริษัท ลาเท็กซ์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ความตระหนักต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานและช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์”

แผนงานในอนาคต
ปี 2562 บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

ปี 2563 บริษัทฯได้ยกระดับแรงงานในสถานประกอบการณ์ โดยการได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)

นอกจากนี้ในปี 2563 บริษัทฯวางเป้าหมายเพื่อได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อมั่นในว่าสถานประกอบการ
พนักงานทุกท่านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานสากลที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกรวมถึงการให้ได้รับตรารับรองคุณภาพมาตรฐานโลก Thailand Trust Mark หรือ T Markที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและการันตีสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทย โดยกำหนดเป็น “Trusted Quality”ที่การันตีคุณภาพสินค้าไทยที่ทั่วโลกไว้วางใจในทุกมิติ

คุณสมบัติที่โดดเด่นของยางพารา

หมอนหนุนศีรษะและที่นอนยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้งานมากกว่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ด้วยเหตุผลที่ว่า

  • โครงสร้างยางธรรมชาติมีความยืดหยุ่นและรองรับสรีระร่างกายได้ดีกว่าวัสดุสังเคราะห์
  • โครงสร้างยางธรรมชาติมีการระบายอากาศที่ดีกว่า ลดการสะสมของเชื้อโรค
  • ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติก่อให้เกิดการระคายเคืองน้อยกว่า ลดโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้จากสารเคมีที่สัมผัสในวัสดุสังเคราะห์
  • กระแสรักษ์สุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมี

พื้นที่ในการผลิต

ขนาดอาคารที่ใช้ในการผลิตมีทั้งหมด 2,450 ตร.ม. โดยแบ่งเป็น

  • ส่วนผลิต 1,350 ตร.ม.
  • ส่วนคลังสินค้า 900 ตร.ม.
  • ส่วนสำนักงาน 200 ตร.ม.

กำลังการผลิต

  • หมอนยางพารา 500,000 ใบต่อปี
  • ที่นอนยางพารา 10,000 หลังต่อปี

การเลือกใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย

เครื่องฉีดฟองยาง นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้การทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสามารถกำหนดความนิ่มหรือแข็งของผลิตภัณฑ์ได้ตามต้องการ

เครื่องอบสุกและเครื่องอบแห้ง นำเข้าจากประเทศอิตาลี ควบคุมการทำงาน ด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้การทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ โดยจะทำให้โมเลกุลของน้ำได้รับความร้อนโดยตรงและระเหยออกจากแม่พิมพ์โดยทำให้ผลิตภัณฑ์แห้งพร้อมกันทั้งชิ้นงานอย่างทั่วถึง

งานแสดงสินค้า
เพื่อเป็นที่รู้จักในตลาดในฐานะผู้ผลิตหมอนและที่นอนยางพารารายใหม่ บริษัท ลาเท็กซ์เอเชีย (ประเทศไทย)จำกัดได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

งานแสดงสินค้าที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ปี 2560-2562

งานแสดงสินค้า CBME ที่ศูนย์แสดงสินค้า Shanghai World Expo Exhibition and Convention Centerเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 25-27 ก.ค.2562

การดูแลสิ่งแวดล้อม
ตลอดเวลาที่ผ่านมา นอกจากความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดแล้วทางบริษัทฯยังตระหนักถึงหลักการดำเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาเราได้รณรงค์การคัดแยกขยะและการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสมบูรณ์เพื่อนำทรัพยากรน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001: 2015)

นอกจากนี้เรายังตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่จะช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้เราจึงส่งเสริมให้ความรู้และฝึกหัดบุคคลากรของเราให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คงอยู่ต่อไป

Close Menu